Fonemi

Product- en Dienstenovereenkomst

Gebruiksvoorwaarden Fonemi Webapp

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Fonemi Webapp (hierna: “de Webapp”). Katholieke Hogeschool VIVES Noord vzw, ondernemingsnummer BE 0455.932.266, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8500 Kortrijk, Doorniksesteenweg 145 (hierna “VIVES”) verleent een licentie voor het gebruik van de Webapp. Fonemi werd ontwikkeld in samenwerking met vier Brugse basisscholen en de ontwikkelaar Bits of Love, met steun van Smart Education @ Schools (Vlaamse Overheid en IMEC). In deze Webapp, zijn de procedures van VIVES leidend.

De Gebruiker wenst gebruik te maken van de Webapp, eigendom van VIVES, en dit binnen de Gebruiksvoorwaarden die in huidige overeenkomst worden opgenomen en door de Gebruiker uitdrukkelijk aanvaard worden door gebruik van de Webapp.

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 1. In deze voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt:
  • Gebruiker: de fysieke personen die het recht hebben om de Webapp te gebruiken en inloggegevens ontvangen hebben van VIVES.
  • Gebruiksvoorwaarden: deze Product- en Dienstenovereenkomst die tevens te raadplegen is op www.fonemi.be.
  • Klant: de onderwijsinstelling, en eventuele verbonden entiteiten, die de licentie heeft aangekocht.
  • Overeenkomst: de huidige Product- en Dienstenovereenkomst waarin het gebruik van de Webapp geregeld wordt.

Artikel 2 - Gebruik en licentie

 1. Het gebruik van de Webapp zal gebeuren via account(s) die aan de Klant en de Gebruikers worden toegekend door VIVES na aankoop van een licentie. De Webapp mag alleen online worden gebruikt, in de vorm waarin de Webapp aan de Gebruikers wordt aangeboden.
 2. VIVES kent aan de Klant en de toegelaten Gebruikers een niet-exclusieve, niet- overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie toe voor het online gebruik van de Webapp en dit overeenkomstig de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.
 3. Het recht om de Webapp te gebruiken omvat niet het recht om de Webapp, al dan niet voor commerciële doeleinden, te wijzigen, kopiëren, vertalen, verspreiden of op enige andere wijze te exploiteren voor enig ander doel dan voorzien in deze overeenkomst.
 4. De Gebruiker dient voldoende maatregelen te treffen om misbruik of gebruik door derden van zijn/haar account tegen te gaan en de inloggegevens strikt geheim te houden. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inloggegevens aan derden te verstrekken. Gebruik van de Webapp door onbevoegden (Gebruikers die niet rechtstreeks van VIVES inlog gegevens hebben ontvangen) is niet toegestaan.

Artikel 3 - Tarieven

 1. De licentiekost wordt berekend op basis van het aantal leerlingen waarvoor ingetekend wordt. Voor 1 schooljaar is dit €3,5 per leerling (btw exclusief) voor het gebruik van de Webapp. De licentie loopt steeds af op 15/08, ongeacht de startdatum van intekenen.
 2. De facturatie wordt opgestart bij het aanvragen van een licentie en de licentie wordt pas toegekend nadat de factuur betaald is. De aangerekende bedragen zijn niet terugbetaalbaar.
 3. Onbetwiste facturen zijn betaalbaar binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de factuur door de Gebruiker. Na het verstrijken van de betalingstermijn zal VIVES een ingebrekestelling tot betaling versturen en de Gebruiker een bijkomende termijn van acht (8) dagen geven om de factuur te betalen. Indien de Gebruiker de factuur niet binnen de bijkomende termijn betaalt, is de Gebruiker conventionele verwijlinteresten verschuldigd zoals bepaald in artikel 5 van de Belgische Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand dd. 2 augustus 2002 (02/08/2002, Belgisch Staatsblad 07/08/2002).
 4. In geval van betwisting omtrent de gefactureerde prestaties moet de Gebruiker VIVES op de hoogte brengen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de factuur en moet hij VIVES zijn reden tot betwisting bezorgen. De Partijen zullen te goeder trouw besprekingen aangaan om het geschil op te lossen.

Artikel 4 - Gegevensverwerking en privacy

 1. Deze Gebruiksvoorwaarden maken deel uit van de privacyverklaring van VIVES voor wat betreft het verwerken van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is tevens te raadplegen op www.fonemi.be.
 2. VIVES treedt uitsluitend op als verwerker van de persoonsgegevens. De Klant is en blijft te allen tijde de verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de toepasselijke wetgeving. De Klant verklaart de nodige toelatingen, autorisaties en machtigingen te hebben bekomen voor het verwerken van persoonsgegevens voor de werking van de Webapp; of om een gepast alternatief zoals klasnummers of fictieve namen te gebruiken voor de leerlingen.
 3. VIVES zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken om de Webapp functioneel te laten werken.
 4. De Klant geeft VIVES uitdrukkelijk de toestemming om een beroep te doen op derde partijen om in onderaanneming bepaalde verwerkingsactiviteiten waar te nemen. VIVES zal de nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de overeenkomsten tussen VIVES en deze onderaannemers voldoet aan de toepasselijke wetgeving en reglementering na met betrekking tot de bescherming van het privéleven inzake de verwerking van persoonsgegevens, inclusief de Algemene Gegevensverordening 2016/679.

Artikel 5 - Onderhoud/aanpassingen

 1. VIVES is eigenaar van de volledige Webapp en heeft dus ook het recht om wijzigingen aan te brengen of ervoor te kiezen geen wijzigingen te introduceren. De Webapp kan door VIVES in de loop van de uitvoering ervan eenzijdig gewijzigd worden zonder schriftelijke toestemming van de Klant indien dit nodig is omwille van de veiligheid, technische of functionele verbeteringen of een technische noodzaak.
 2. Wijzigingen die een belangrijke impact hebben op de werking van de Webapp worden aangekondigd, waarbij de Klant het recht zal hebben om de overeenkomst de beëindigen ingeval hij niet akkoord gaat met de technische of functionele wijzigingen en eventuele gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. De Klant zal via e-mail op de hoogte worden gebracht.

Artikel 6 - Duur en beëindiging

 1. De Overeenkomst heeft een duur tot 31 augustus 2022 voor overeenkomsten met betrekking tot schooljaar 2021-2022. De duurtijd wordt niet stilzwijgend verlengd. Om volgend schooljaar opnieuw gebruik te maken van de Webapp moet de school een nieuwe licentie aanvragen voor het gewenste aantal klassen en leerlingen.
 2. VIVES kan het gebruiksrecht van de Webapp ten aanzien van één of meer Gebruikers - met onmiddellijke ingang en zonder verplicht te zijn om enige vergoeding te betalen - beëindigen in geval van misbruik van de Webapp, gebruik van de Webapp in strijd met deze Gebruikersvoorwaarden en/of indien VIVES hinder of schade ondervindt, zulks uitsluitend naar haar oordeel.
 3. De Overeenkomst kan door een partij vervroegd worden beëindigd door middel van een aangetekend schrijven. Een vervroegde beëindiging heeft geen recht op terugbetaling en heeft enkel als gevolg dat de Gebruiker vanaf de ingangsdatum van de beëindiging stopt met gebruik van de Webapp en alle gegevens met betrekking tot de Klant en Gebruikers verwijderd zullen worden.

Artikel 7 - Intellectuele eigendomsrechten en disclaimer

 1. De Klant erkent dat hij geen eigendomsrecht, enkel een tijdelijk gebruiksrecht heeft van de Webapp. VIVES waarborgt dat zij de intellectuele eigendomsrechten heeft betreffende de Webapp.
 2. Het is niet toegestaan om de Webapp geheel of gedeeltelijk zonder schriftelijke toestemming van VIVES over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken, met uitzondering van persoonlijk gebruik door de Gebruiker.
 3. De informatie in de Webapp is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het gebruik van informatie in de Webapp betekent dat de Gebruiker zich stilzwijgend akkoord verklaart met de hier en in de privacyverklaring op genoemde voorwaarden.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

 1. VIVES garandeert dat de Webapp voldoet aan de vereisten en specificaties zoals voorzien op www.fonemi.be en in overeenstemming daarmee zal functioneren gedurende de periode van de lopende overeenkomst. Dit uiteraard op voorwaarde van correct gebruik door de Gebruiker. De Webapp is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. VIVES kan echter niet garanderen dat de Webapp altijd virusvrij zal zijn, zonder onderbreking, storing of fouten zal functioneren of beschikbaar zal zijn dan wel dat de informatie op de Webapp altijd foutloos zal zijn.Foutmeldingen kunnen gemeld worden via volgend e-mailadres: fonemi@vives.be
 2. VIVES kan de Webapp tijdelijk of permanent staken of buiten gebruik stellen, zonder dat de Gebruiker daar enige rechten aan kan ontlenen.
 3. VIVES is niet aansprakelijk voor enige schade (waaronder indirecte schade, gemiste besparingen, etc), verminking of verlies van data als gevolg van gebruik van de Webapp.
 4. De Gebruiker is aansprakelijk voor alle handelingen die plaatsvinden via zijn/haar account en waarmee schade berokkend wordt aan derden.

Artikel 9 - Overig

 1. Geen van beide Partijen kan worden gehouden haar verplichtingen krachtens deze overeenkomst na te komen indien dit door overmacht wordt verhinderd.
 2. Op deze Gebruiksvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.
 3. In geval van geschillen met betrekking tot het sluiten, de uitvoering, de interpretatie en/of de beëindiging van de Overeenkomst verbinden de Partijen zich ertoe te goeder trouw besprekingen aan te gaan met het oog op een minnelijke regeling van het geschil. . Indien de Partijen niet tot een minnelijke regeling komen, zullen de bevoegde rechtbanken van het gerechtsgebied Gent, afdeling Kortrijk uitsluitend bevoegd zijn om het geschil te beslechten.