Fonemi

Disclaimer en Privacyverklaring

Deze Disclaimer en Privacyverklaring zijn van toepassing op het gebruik van de Fonemi Webapp (hierna: “de Webapp”). De Webapp wordt u aangeboden door Katholieke Hogeschool VIVES Noord vzw, ondernemingsnummer BE 0455.932.266, waarvan de zetel gevestigd is in Kortrijk (hierna “VIVES”). Fonemi werd ontwikkeld in samenwerking met vier Brugse basisscholen en de ontwikkelaar Bits of Love, met steun van Smart Education @ Schools (Vlaamse Overheid en IMEC). In deze Webapp, zijn de procedures van VIVES leidend.

Uw privacy wordt gerespecteerd

VIVES hecht belang aan de bescherming van uw privacy en het transparant, persoonlijk en betrouwbaar maken van onze diensten. De via deze Webapp van u verkregen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving.

Op onze website www.fonemi.be maken we enkel gebruik van cookies om de (surf-)ervaring van bezoekers op de website te verbeteren, alsook om de werking van de website te garanderen.

Daarnaast maken we gebruik van statistische en analytische cookies om je surfgedrag op de website te analyseren, met het oog op het verbeteren van de prestaties, functionaliteiten en de gebruiksvriendelijkheid van onze website. Deze cookies worden alleen maar gebruikt indien je hiermee instemt.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing

Deze verklaring beschrijft uw rechten en plichten met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens via onze Webapp en het gebruik van cookies.

VIVES gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

VIVES verwerkt verschillende persoonsgegevens die worden verkregen door gebruik te maken van deze Webapp. De gegevens worden verzameld met het doel de Webapp functioneel aan u ter beschikking te stellen. U kan hierdoor als leerkracht:

  • inloggen in de Webapp;
  • voortgang bijhouden van de leerlingen, door middel van een opvolgsysteem;
  • leerlingen toevoegen en verwijderen aan uw klas.

VIVES legt de volgende persoonsgegevens vast

We bewaken het belang van de privacy van gebruikers, zowel van een leerkracht als van leerlingen. Het uitgangspunt bij gegevensverzameling is om zo min mogelijk gegevens vast te leggen. De volgende gegevens worden bijgehouden van de leerkracht: voornaam, achternaam, e-mailadres, naam en plaats van de school. De volgende gegevens worden bijgehouden van de leerling: voornaam, achternaam, klas, individuele voortgang.

Via de login van leerkrachten kunnen accounts aangemaakt worden voor leerlingen. Dit gebeurt op basis van de naam van de leerling. Leerkrachten hebben eveneens toegang tot een leerlingen opvolgsysteem. Een leerling heeft geen toegang tot het leerkrachtenaccount en het opvolgsysteem.

Persoonsgegevens en goedkeuring

De verantwoordelijkheid om leerlingen te registreren in klassen ligt in handen van een leerkracht binnen een school. Kinderen kunnen nooit zelf een profiel maken en op deze manier ook nooit zelf persoonsgegevens achterlaten.

De leerkracht zal dit enkel doen wanneer de ouders een goedkeuring gegeven hebben. De school als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens neemt hiervoor de nodige actie.

VIVES gaat ervan uit dat de goedkeuring door de ouders het best via het schoolreglement gegeven wordt. Ouders moeten dus expliciet aanduiden dat zij akkoord gaan met het gebruik van Fonemi (en het bewaren van persoonsgegevens door VIVES) door hun kinderen. Het is uiteraard aan de school om op een alternatieve wijze goedkeuring te vragen aan de ouders.

Indien de school geen goedkeuring van de ouders heeft, zal de leerkracht beslissen om de gegevens te anonimiseren. In dat geval geeft de leerkracht het kind een pseudoniem in plaats van de echte naam.

Persoonsgegevens en derden

De gegevens worden opgeslagen in de EU via de gecontracteerde beherende en hostende partij. De vastgelegde gegevens zullen niet verder zonder toestemming aan derden worden verstrekt, tenzij er een wettelijke verplichting is vanuit een daarvoor geautoriseerde partij.

De gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

Persoonsgegevens en bewaartermijnen

Persoonsgegevens bewaren we niet langer dan noodzakelijk. Bij het start van een nieuw schooljaar worden de gegevens van de leerlingen vernietigd van het vorige schooljaar.

Er worden enkel functionele cookies bewaard voor de lokale bewaring van de gegevens. Deze cookies worden niet gebruikt voor tracking of adverteren.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

VIVES neemt de gepaste technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, overdracht, verwijdering of een andere verwerking die de veiligheid van de informatie in het gedrang zou kunnen brengen. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij werden verzameld en vervolgens werden verwerkt. De persoonsgegevens worden ook verwijderd wanneer deze werden verwerkt met de enkele toestemming van de betrokken gebruiker en deze gebruiker zijn gegeven toestemming intrekt.

Om ons product op een zinvolle manier te kunnen aanbieden, zijn wij genoodzaakt om profielen van onze gebruikers op te stellen. Deze profielen worden enkel opgesteld voor zover noodzakelijk om ons product te gebruiken. Er worden nooit zuiver geautomatiseerde beslissingen genomen op basis van deze profielen die juridische gevolgen voor de gebruiker kunnen hebben.

Contact opnemen?

Mocht u een privacyvraag hebben over deze website/Webapp, dan kan de ouder of voogd in eerste instantie contact opnemen met de school. De school is als verwerkingsverantwoordelijke het eerste en belangrijkste aanspreekpunt voor gebruikers. Leerkrachten kunnen altijd contact met ons opnemen via fonemi@vives.be. VIVES ziet toe dat uw vraag zo snel en volledig mogelijk beantwoord wordt. Dit kan een algemene vraag zijn, maar ook om gebruik te maken van uw rechten. Dit zijn:

  • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
  • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
  • Het laten corrigeren van fouten;
  • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
  • Intrekken van toestemming;
  • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Belangrijk is om uw vraag zo volledig mogelijk te beschrijven, wat uw belang hierbij is en te verduidelijken wie u bent. Zo kunnen we u gerichter en sneller van een antwoord voorzien.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De privacyverklaring kan aangepast worden, de gebruikers zullen hiervan op de hoogte worden gebracht.